Mågelivegen
English

Historien om vegen

Vegen i Mågelia.
Vegen i Mågelia.
Den gamle trallebanen fra Skjeggedal til Topp. Denne er nå nedlagt og demontert.
Den gamle trallebanen fra Skjeggedal til Topp. Denne er nå nedlagt og demontert.
Trolltunga-veien i fugleperspektiv.
Trolltunga-veien i fugleperspektiv.
Veiskjæringer er behørig plastret med stedlig stein, og veien har slitelag med sorterte tunellmasser fra Ringedal kraftverk.
Veiskjæringer er behørig plastret med stedlig stein, og veien har slitelag med sorterte tunellmasser fra Ringedal kraftverk.

Planen om å bygge veg i den bratte lia fra Skjeggedal til Mågelitopp blei først utarbeidet av Tyssefaldene på 70 tallet. De hadde da valget om enten å ruste opp den gamle trallebanen, eller bygge veg.

Innstillingen fra direktøren var klar, men styret var av en annen oppfatning og planene om vegbygging blei lagt bort, til glede for noen og til sorg for mange. 1987 kom nytt maskineri til trallebane på plass og de svakeste partier av trefundamentet blei fornyet. Banen fungerte på et vis med mange avbrekk, og den dro folk og utstyr til fjells helt til konsesjonen gikk ut i 2011. Under tvil fikk Statkraft, som nå hadde overtatt banen, forlenget konsesjonen ut året 2012. Så var det stopp for all videre bruk, banen var usikker og tilfredsstilte ikke kravene.

Hytteeier foreninga Topp Vel med ca 40 hytter som medlemsgrunnlag vedtok allerede i 2001 å arbeide for veg. Muligheten kom i 2002 da det blei vedtatt å bygge ut fallet fra Vendevann og øvre Bersevann, men i stedet for å bygge veg satset utbygger på helikoptertransport.

Tanken på veg og økt tilgengelighet hadde fått grobunn og hytteforeninga, Odda kommune og Tyssefaldene finansierte en privat reguleringsplan for vegen. Denne gikk et stort flertall av hytteeierene inn for, og den kom til kommunal behandling i 2002. Etter enstemmig innstilling i Utviklingkomiteen blei den stoppet, og satt på vent av et flertall i kommunestyret etter aktivt lobbyarbeide fra et lite politisk parti som heller ville ha utredet opprustning av den gamle trallebanen.

Årene gikk, flere nedsatte utvalg arbeidet for å få rustet opp trallebanen, men måtte til slutt kaste korta, det lot seg ikke gjøre, banen var dårlig fundamentert, prosjektet var usikkert og lot seg ikke finansiere. Fornying av banen var kalkulert til 16 mill og ny bane til  mer enn det doble.

De fleste innså at en veg var den eneste fornuftige løsningen, men både Riksantikvar, Fylkeskonservator og Fylkesmann gikk imot vegprosjektet.
Odda kommune vedtok likevel å forfølge saken og anket avslaget fra Fylkesmannen til Kongen i Statsråd. Etter noen måneders saksbehandling med omfattende lobbyvirksomhet, der Riksantikvaren etter hvert gav opp motstanden, ga Statsråd Solhjell den 12 mars 2013 klarsignal til å starte opp prosjektet.

 

Mågelia Utvikling AS var stiftet i 2011 med formål å stå for bygginga av vegen, aksjonærer var Topp Vel (60 %) og Tyssefaldene (40 %). Styret i selskapet besto av Karsten Bremnes (Tyssefaldene), Vidar Seim og Leif Stana (Topp Vel) med sistnevnte som styreleder.


Nå var det bare å brette opp armene og sette i gang, men mange prøvde å stikke kjepper i hjulene. Den første bøygen var kravet fra dept. om full prosjektering av vegen, det var ikke lett å gjennomføre med et svakt kartgrunnlag for en veg som må tilpasses terrenget.

Etter en anbudskonkurranse blei Multiconsult Bergen valgt, dessverre var de lite heldige med sine geotekniske vurderinger og anså prosjektet som vanskelig gjennomførbart pga av tvilsomme grunnforhold med stor sannsynlighet for innslag leire og silt. Mågelia Utvikling var ikke enig i denne vurderinga og tok kontakt med seniorgeolog ved UiB, Inge Aarseth som i en ny rapport slo fast at det ikke kunne forekomme verken silt eller leire i lia der grunnen består av grov granitt i form av fast fjell og stein, grov sand og morene, altså tvert i mot ypperlig og stabil veggrunn. Etter denne grove feilvurderinga samt 2 underkjente og returnerte byggesøknader trakk Multiconsult seg fra prosjektet.

Mågelia Utvikling AS søkte selv om ansvarsrett ved anleggsingeniør Leif Stana, fikk den og tok over bygge- og prosjekteringsansvaret. Anbudspapirer blei utarbeidet og anbud innhentet fra 5 entreprenører der anbudssummen varierte fra 7,8 mill til over 30 mill. kr.

Eierne omorganiserte så Mågelia Utvikling AS for å gjennomføre vegprosjektet, Leif Stana blei ansatt som daglig leder og prosjektansvarlig, tidligere rådmann Finn Kristoffersen tok på seg den viktige oppgaven som styreleder, mens Karstein Bremnes og Vidar Seim forsatte som styremedlemmer.
Kontrakt på jobben blei inngått med Folgefonn Entreprenør AS ved Oddmund Skeie, som var en erfaren entreprenør og vegbygger fra Herand i Jondal kommune, med mange vellykka vegprosjekter bak seg.
Arbeidet skulle etter planen starte opp i mai 2014, men kom ikke i gang før i september. Grunnene til dette var mange, fra byråkratiske hinder med hensyn til byggesaksbehandlingen, til praktiske vansker med å få på plass geoteknisk, uavhengig kontroll og geoteknisk prosjektering.  Multiconsult hadde nå avslått å bidra mer til gjennomføring av prosjektet.

Vegarbeidet fikk en trang fødsel da vegtraseen måtte legges om for å unngå konflikt med eleva Mågo og skjemmende fyllinger, arbeidet var nær på å bli stoppet av kommunen pga manglende løyve til endring av traseen. Heldigvis unngikk vi stoppordre her, men fikk den etter ca 1 mnd drift grunnet påstått manglende geoteknisk prosjektering. Arbeidet fortsatte ufortrødent siden stopporden ikke var varslet, og vedtaket dermed var ugyldig. Entreprenøren fortsatte med full styrke fram til midten av desember, vegen hadde da passert pel 800. Grunnen var stabil og massene av god kvalitet, alt gikk nå etter planen.

I 2015 startet entreprenøren opp igjen arbeidet i mai og konsulentfirmaet Bystøl AS fra Vik i Sogn som nå var engasjert innen geoteknisk prosjektering leverte beregninger som blei godkjent av ansvarlig, uavhengig kontroll ved Norconsult, Odda. Framdriften var upåklagelig med ca 3-400 løpemeter pr. mnd. og i uke 25 var de første 1000 meter passert, dette blei behørig feiret med kake fra Topp Vel. Ing. Svenn Johannes Røynstrand som hadde tatt på seg den uavhengige kontrollfunksjonen for anleggsteknisk utførelse godkjente også vegbygginga.

 

På grunn av andre kontrakter så entreprenøren seg nødt til å avslutte arbeidet allerede i september, vegen var da kommet opp til pel 2800 der terrenget tillot kjøring med snøscooter, en ny milepæl var nådd.

I 2016 startet arbeidet opp igjen i midten av mai, framdriften var upåklagelig tross mye sprengning av fjell og stor stein. Morenemassene var fortsatt gode, og bortsett fra en bekk som måtte legges i rør i ca 200 meters lengde, gikk arbeidet etter planen. Alle kurver mot øst blei behørig plastret med stedlig stein, slitelag med sorterte tunellmasser fra Ringedal kraftverk blei utlagt i 4 meter bredde.
I midten av november var vegen oppe og parkeringsplassen grovplanet. Dette blei behørig feiret med kake og kaffi fra Topp Vel og entreprenøren og hans folk fikk fortjent ros for jobben de hadde utført uten problem og ekstrakostnader.

 

For året 2017 står kun mindre arbeider igjen og det er håp om at innen juni er vegen ferdig med slitelag, støpekanter, autovern, skilting og utførte fjellsikringsarbeider.

Leif Stana
15.02.17